Deklaracja dostępności MediHUB

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Calendar MediHUB.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki posiadają atrybut alt w języku polskim tłumaczącym co znajduje się na danej grafice,
 • Nie wszystkie opisy alt nie są dłuższy niż 125 znaków,
 • Skomplikowane grafiki, infografika nie posiadają dodatkowego opisu,
 • Grafiki oraz ikona są wykorzystywana jako button lub link bez opisu zawierającego cel,
 • Elementy które linkują w to samo miejsce nie są pogrupowane w sekcje,
 • Dla materiałów audio nie ma stworzonej audio deskrypcji, zawierającej dialogi oraz dźwięki słyszane w audio,
 • Dla materiałów wideo (bez audio) nie ma stworzonej audio deskrypcja opisująca wydarzenia, miejsca, osoby oraz obiekty pojawiające się w danym wideo,
 • Dla materiałów wideo (nie trwających na żywo) nie ma transkrypcja lub audio deskrypcja,
 • Nie wszystkie strony z treścią mają logicznie podzieloną treść za pomocą nagłówków HTML,
 • Brak znaczników ARIA oraz etykiety do identyfikacji obiektów na stronie,
 • Mogą występować emulacje linków za pomocą div, span itp.,
 • Mogą występować białe znaki (m.in. zbędne spacje),
 • Wyłączenie styli CSS może powodować zmianę kolejności wyświetlania treść na stronie,
 • Animacje i elementy wizualne mogą nie posiadać opisu,
 • Pola wymagane oraz błędy, poza kolorem mogą nie posiadać informacji w postaci treści,
 • Brak podkreślenia dla linków,
 • Pliki dźwiękowe mogą uruchamiać się automatycznie,
 • Niektóre funkcjonalności mogą nie być z poziomu klawiatury,
 • Brak skrótów klawiszowych,
 • Komunikaty czy informacje mogą nie być dostępne za pomocą kliknięcia lub klawiatury,
 • Elementy aktywne, za pomocą klawiatury nie posiadają wyraźnej obwódki,
 • Pola typu input nie posiadają migającej pionowej linii gdy są aktywne,
 • Może występować brak możliwości anulowania focusa,
 • Mogą występować elementy automatycznie się poruszające,
 • Może występować brak możliwości wyłączenia/zatrzymania elementów ruchomych na stronie,
 • Niektóre Elementy na stronie mogą migać częściej niż raz na sekundę,
 • Brak możliwości pominięcia powtarzających się elementów,
 • Nie każda podstrona może zawierać unikalny tytuł, opisujący ekran oraz zawierający się w tagu <title>,
 • Może występować zaburzenie kolejności przełączania się focusa w odpowiedniej kolejności,
 • Docelowe miejsce linku może nie być zgodne z tekstem znajdującym się na nim,
 • Brak komentarzy ARIA do linków,
 • Mogą występować funkcje m.in. onmousedown, onmouseup, onclick,
 • Nazwa, funkcja oraz etykieta danego elementu mogą nie być zgodne względem siebie,
 • Nie każda podstrona zawiera atrybut “lang”,
 • Uzupełnianie pola typu input może powodować zmian w formularzu, wysyłania danych, aktywowania automatycznego okienek czy dodatkowych menu,
 • Błędy mogą nie być oznaczone za pomocą “aria-invalid”,
 • Pola wymagane mogą nie być oznaczone za pomocą “aria-required”,
 • Błędy mogą nie być łatwe do zauważenia, identyfikacji oraz poprawienia,
 • Opis pola i wyjaśnienia mogą nie zawierać oznaczenia “aria-describedby”,
 • Opisy pól mogą nie znajdować się nad polami,
 • Występują błędy w kodzie CSS oraz HTML,
 • Brak na stronie audio deskrypcji,
 • Strony zależnie od orientacji urządzenia, horyzontalnej czy wertykalnej mogą prezentować się nieczytelnie,
 • Mogą występować obiekty nie posiadające minimalnego kontrastu,
 • Zmiana wielkości tekstu za pomocą przybliżenia przeglądarki lub zmiany rozdzielczości może powodować utraty treści lub funkcjonalności,
 • Fonty są definiowane za pomocą pikseli,
 • Tekst mogą znajdować się na grafikach,
 • Strona może nie być dostosowana do zmniejszonej rozdzielczości,
 • Może występować brak minimalnego kontrastu dla elementów nietekstowych interfacu,
 • Może występować brak minimalnego kontrastu elementów nieaktywnych, zmieniające się pod wpływem nacisku czy naszego,
 • Przestrzeń między liniami tekstu powinna jest definiowana w px,
 • Może występować brak funkcji Focus,
 • Może występować brak możliwości identyfikacji miejsca, w którym się znajdujemy,
 • Nie wszystkie etykiety i nagłówki są jednoznaczne oraz unikalne,
 • Może występować brak funkcji focusa,
 • Może występować brak atrybutu “lang” określający język,
 • Elementy posiadające tą samą funkcjonalność mogą nie wyglądać tożsamo,
 • Menu może nie wyglądać tożsamo na wszystkich podstronach, znajdować się w tym samym porządku oraz w tych samych miejscach,
 • Komponenty posiadające tą samą funkcjonalność mogą nie wyglądać tożsamo w stosunku do pozostałych serwisów, znajdować się w tym samym porządku oraz w tych samych miejscach,
 • Jeżeli wypełnione pole input wywołuje błąd, istnieje możliwość braku wsparcia w poprawieniu błędów np. poprzez dodawanie masek w pola, słownik poprawiający błędy itp. proaktywność względem wypełnianych pól,
 • Status lub komunikaty nie posiadają opisów za pomocą znaczników ARIA (live regions lub alerts).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Religa.
 • E-mail: dostepnosc@umed.lodz.pl
 • Telefon: 042 272 52 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Justyna Wojtczak Dyrektor Biura Obsługi Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Adres: Plac Hallera 1, 90-647 Łódź
 • E-mail: justyna.wojtczak@umed.lodz.pl
 • Telefon: 042 272 50 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Pomorska 251 Centrum Dydaktyczne – A-2,3 Aula 1000
Budynek 3 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Budynek wyposażony w 6 wind osobowych.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 Centrum Dydaktyczne – A-2,3 Aula 1000
Budynek 3 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Budynek wyposażony w 6 wind osobowych.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 Sale Laboratoryjne
Budynek 1 kondygnacyjny, wolno stojący.
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Mazowiecka 6/8 – Zakłady Teoretyczne
Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Budynek wyposażony w windę osobową.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Czechosłowacka 2 a
Budynek 2 kondygnacyjny, wolnostojący.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Czechosłowacka 2 b
Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Mazowiecka 15
Budynek 3 kondygnacyjny, wolnostojący.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 C-7 /Centrala techniczna/
Budynek 2 kondygnacyjny, wolnostojący.
W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Mazowiecka 3 C-9 /MediHub/
Budynek 2 kondygnacyjny o zwartej zabudowie.
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością
W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
Budynek wyposażony w windę osobową.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 A-4 /Patomorfologia/
Budynek 5 kondygnacyjny o zwartej zabudowie, połączony łącznikiem z budynkiem A-3.
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
Budynek wyposażony w windę osobową.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 C-5
Budynek 2 kondygnacyjny wolnostojący.
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
Budynek wyposażony w windę osobową.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Al. Kościuszki 4 REKTORAT
Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.
W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak wind.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Narutowicza 60 Colegium Annatomicum
Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.
W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak wind.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Narutowicza 60 Lewa Oficyna
Budynek 3 kondygnacyjny. Budynek w ochronie konserwatorskiej.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak wind.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Narutowicza 60 Prawa Oficyna
Budynek 2 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak wind.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Jaracza 63 Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak wind.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 137
Budynek 1 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak wind.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Żeligowskiego 7/9
Budynek 4 kondygnacyjny plus piwnica użytkowa. Budynek w ochronie konserwatorskiej.
W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku dostępna jest winda osobowa.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 CKD A-1
Budynek 17 kondygnacyjny plus dwie kondygnacje podziemne.
W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynek wyposażony w widny osobowe. W tym dwie windy pożarowe przeznaczone do ewakuacji.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Pomorska 251 CKD A-2
Budynek 3 kondygnacyjny plus jedna kondygnacja podziemna.
W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
Budynek wyposażony w widny osobowe.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. 6 Sierpnia 69 CENTRUM SPORTU
Budynek 1 kondygnacyjny.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. 6 Sierpnia 69 Hala Sportowa
Budynek 3 kondygnacyjny.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak wind.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Pl. Hallera 1B
Budynek 4 kondygnacyjny.
W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku dostępna jest winda osobowa.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Pl. Hallera 1C
Budynek 2 kondygnacyjny.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak jest windy.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Kopcińskiego 20 budynek biurowy
Budynek 5 kondygnacyjny.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak jest windy.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Kopcińskiego 20 budynek szkoleniowy
Budynek 1 kondygnacyjny.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek A
Budynek 4 kondygnacyjny.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku dostępna jest winda osobowa.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek B
Budynek 2 kondygnacyjny.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak jest windy.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek C
Budynek 6 kondygnacyjny.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku dostępne są windy starego typu nie spełniające standardu dostępności.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Muszyńskiego 1 Wydział Farmaceutyczny Budynek D
Budynek 5 kondygnacyjny.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku dostępne są windy starego typu nie spełniające standardu dostępności.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Muszyńskiego 2 Centrum informacyjno- biblioteczne
Budynek 3 kondygnacyjny.
W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku dostępne są windy osobowe.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Sędziowska 18A, Medycyna Sądowa
Budynek 2 kondygnacyjny.
W budynku nie są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak windy osobowej.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

ul. Muszyńskiego 1 ZWIERZĘTARNIA
Budynek 2 kondygnacyjny.
W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
W budynku brak windy, dostępna jest platforma schodowa umożliwiająca dostęp do 1 piętra.
W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Wniosek o zapewnienie dostępności